Artut kulturfest // Artut kultuvrefeeste

Artut kulturfest 2020 – opplevelser skapt av folk, for folk

Kultur skjer inne i oss, ute blant folk, i store rom og små rom, på tvers og overalt! Kultur skjer der du er og der du ikke er, noen ganger der det er mange mennesker, andre ganger der det bare er ett.

Artut kulturfest rommer både det profesjonelle og det som drives av ivrige frivillige, både kultur med stort nedslagsfelt og kultur som er langt smalere. Felles for alt i Artut er at det er opplevelser skapt av folk – for folk!

Vi håper du finner noe du liker i programmet. Vi oppfordrer deg til å bruke årets Artut kulturfest til å utforske kulturlivet vårt, og kanskje til og med oppsøke noe du vanligvis ikke ville gjort. Kanskje du oppdager noe nytt i deg selv?

Ha det artut!

Artut kultuvrefeeste 2020 – dååjresh almetjijstie sjugniesovveme, almetjidie

Kultuvre mijjen sisnie sjugniehtåvva, almetji gaskem, stoerre jïh smaave tjiehtjielinie, dåaresth jïh gaajhkem lehkiem! Kultuvre sjugniehtåvva gusnie leah jïh ih leah, såemies aejkien gusnie gellie almetjh, såemies aejkien gusnie ajve akte.

Artut kultuvrefeeste gaajhkem tjeekie, dovne dïhte profesjonelle jïh dïhte mejnie eadtjohke jïjtjevyljehke almetjh gïehtelieh, dovne kultuvre mij lea vijries jïh kultuvre mij lea sagke siegkebe. Ektie gaajhkese Artut kultuvrefeestesne lea dååjresh mah leah sjugniesovveme almetjijstie – almetjidie!

Mijjieh gegkiestibie datne maam akt programmesne gaavnh maam lyjhkh. Mijjieh datnem haestebe daan jaepien Artut kultuvrefeestem nuhtjedh mijjen kultuvrejieledem goerehtidh, jïh dagke maam joem vaaksjodh maam sïejhmemes ih darjoeh. Dagke maam akt orre jïjtjenadth vueptesth?

Lustestallh! / Ha det artut!

Årets Artut kulturfest arrangeres i samme tidsrom som Gïelevåhkoe, samisk språkuke. Deler av programinnholdet i språkuka og Artut kulturfest er et samarbeid! Se mer her om Gïelevåhkoe og programmet.