Hopp til innholdet

Artut 2023

Vi inviterer til Artut kulturfest også i år! Artut kulturfest er en feiring av kulturen; bred og smal, stor og liten, frivillig og profesjonell. Under Artut kulturfest kan du oppleve kultur i vante og nye former, og på både tradisjonelle og utradisjonelle arenaer. Årets Artutfest varer fra fredag 20. oktober til og med søndag 29. oktober, og vil yre av kulturliv i ulike former.
//
Mijjieh byörebe Artut kultuvrefeestem dåeriedidh daan jaepien aaj! Artut kultuvrefeestesne mijjieh kultuvrem heevehtibie; gisse jïh siegkies, stoerre jïh onne, viehkije jïh profesjonelle. Artut festivaalesne maahtah kultuvrine orre jïh båeries aerpievuekine åahpanidh. Daan jaepien Artut kultuvrefeeste öörnesåvva bearjadahken golken 20. biejjien raejeste, aejlegen golken 29. biejjien raaja. Artut kultuvrefeestesne kultuvrejïelemh ovmessie vuekine!

Artut – hva skjer?

I løpet av Artut-uka skjer det stort og smått på ulike steder rundt omkring i kommunen vår. Det blir blant annet konserter, åpne øvinger, opptog, idrett, fagseminar og film, for å nevne noe! Se www.artut.no –  programmet oppdateres fortløpende.

Mer synlighet av frivillig engasjement

Etter år med pandemi og i en tid med samfunnsutfordringer som for eksempel dyrtid trenger vi kulturen mer enn noensinne. Vi trenger fellesskapet med andre mennesker, og vi trenger å oppleve og ta del i meningsfull aktivitet. Det frivillige kulturlivet vi har i vår kommune rommer alt dette. Hvorfor ikke bruke nettopp Artut kulturfest til å synliggjøre hva dere driver med, invitere publikum til en øving, en åpen dag eller noe helt annet, og la ENDA flere ta del i det dere brenner for?

Lær mer!

Også i år inviteres alle frivillige lag og organisasjoner til fagseminar. Fagseminaret vil ta for seg dagsaktuelle problemstillinger som vil være gjenkjennbar for alle uavhengig av type aktivitet. Følg med på artut.no for mer info om tema. 

Gratis husleie for frivilligheten

Lag og foreninger får gratis husleie på Storstuggu hele Artut-uka. Ved behov for teknikk, må dette leies og betales utenom. Ta kontakt med Jo Hage eller Caroline Oksdøl Søberg ved Storstuggu for booking.

Kontaktinformasjon:
jo.hage@roros.kommune.no
caroline.soberg@roros.kommune.no

Verket Røros stiller også med gratis leie (så fremt det ikke krasjer med arrangement utenom Artut). Ta kontakt med Caroline Oksdøl Søberg for booking av Verket.

Kontaktinformasjon:
caroline.soberg@roros.kommune.no
90 55 14 46